Eesti Riigimetsa Majandamise Keskus

RMK on üle-eestiliseks talgupäevaks riigimetsas välja valinud pea 100 talguplatsi, kus on võimalik teha erineva sisuga talgutöid. Näiteks on riigimetsas talgutööde raames võimalik osaleda pesakastide paigaldamisel, matkaraja renoveerimisel ja ehitamisel, Elistvere loomapargis vanade aedikute lammutamisel, kiviaia ehitamisel, telkimis- ja lõkkeplatside korrastamisel, prügi-, võsa- ja okstekoristusel ning pärandkultuuriobjektide hooldamisel.

RMK valmistab riigimetsas asuvad talguplatsid talgutöödeks ette ning annab need üle vabatahtlike seast kerkinud talgujuhile. Peale talgupäeva võtab RMK talguplatsi vastu ning korraldab kogutud prahi ja okste äraveo. Tänutäheks tehtud töö eest saavad talgulised Elistvere loomapargi tasuta pääsmed.

RMK on valmis toetama võimalusel ka kohalike elanike initsiatiivi talgukohtade leidmisel riigimetsas, hinnates ala sobivust talgutöödeks, kontrollides looduskaitseliste piirangute olemasolu ning hankima vajalikud load ja kooskõlastused talgutööde läbiviimiseks

RMK ja tema tegevustega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.rmk.ee