EMSL                                              www.ngo.ee


EMSL tegutseb selle nimel, et ühiskonnas suureneks teadlikkus vabaühenduste rollist ja nende tegevuse mõjust, soov ühendustes osaleda ja neid toetada. Korraldatakse üritusi, mille eesmärk on edendada siinset kodanikuühiskonna-alast mõtet ning tutvustada ja tunnustada vabaühenduste parimaid praktikaid. Algatatakse ja osaletakse avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal ning vahendatakse avalikkusele selle alast informatsiooni. Luuakse avalikkusele kergesti kasutatava vabaühenduste andmebaasi, suurendamaks kolmanda sektori läbipaistvust ja võimaldamaks analüüsida ühenduste tegevuse tulemusi. Osaletakse kodanikuhariduslike õppeprogrammide väljatöötamises ja elluviimises ning tegutsetakse ise eeskujuliku ja vastutava vabaühendusena, olles kaasav, hooliv ja abivalmis organisatsioon ning hinnates oma tulemusi läbi ühiskondliku, majandusliku ja keskkondliku mõju.