Talgupäeva uudised

Tehnilise Järelevalve Amet, Häirekeskus ja Päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata kaevudest 30. aprill

Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub eestimaalasi 
2. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma ka katmata ja katkiste 
luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui 
edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu 
kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate 
vahenditega märgistada või piirata. 


 Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid 
selliseid rajatisi on üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende 
asukohtadest ja seisukorrast. Talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult 
palju inimesi, kes annaksid sellistest ohtlikest rajatistest teada ning panustaksid seeläbi 
ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele. 
 
Päästeala infotelefoni 1524 opereerib Häirekeskuse abi- ja infokeskus. Infotelefonile 
helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta 
ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, 
sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu 
sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi 
rajatise loodusest ülesleidmisega. Võimalusel võib helistaja edastada ka ohtliku kaevu 
koordinaadid, kuna see hõlbustab nii operatiivselt reageerival meeskonnal kui ka vastutaval 
ametkonnal täpse asukoha leidmist. Sõltuvalt infotelefonile 1524 laekunud rajatise 
ohtlikkusest (näiteks käidav koht) edastab Häirekeskuse töötaja info vajadusel politseile või 
päästjatele kiireks reageerimiseks ning teavitab ka kohalikku omavalitsust, Tehnilise 
Järelevalve Ametit, Põllumajandusametit, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad 
vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Kohalik omavalitsus 
jälgib ka ettekirjutuse täitmist ning saab selle täitmata jätmise korral omaniku vastutusele 
võtta ja rakendada omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks. 
 
Teeme Ära talgupäev toimub 2. mail ning osalema on oodatud kõik inimesed nii linnas kui 
maal igas Eestimaa nurgas. Sobivaid talguid saab valida ja end osalejana kirja panna aadressil 
www.teemeara.ee.

Lisainfo:
Anu Võlma
Tehnilise Järelevalve Amet
avalike suhete peaspetsialist
667 2031
50 11 585
Anu.Volma@tja.ee
www.tja.ee 

Jaana Padrik
Häirekeskus
avalike suhete juht
50 18 793
628 7441
jaana.padrik@112.ee  
www.112.ee

Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja
Juhatuse liige
SA Eestimaa Looduse Fond
53411020
tarmo@elfond.ee
www.teemeara.ee