Kogukonnakeskus vajab arendamist (20. apr)

Järva Teataja  20.04.2010
Autor: Rainer Eidemiller

Kohaliku toodangu tarbimine pole pelgalt patriotismi küsimus, see on selgelt keskkonda ja säästvat arengut toetav hoiak ehk tegelikult nn viimase põlvkonna inimõiguse täitmine, arvab Rainer Eidemiller.

Rimi lihaskandaal on tekitanud tõsiselt küsimuse, kas ja miks peaks eelistama kohalikku toodangut. Esmapilgul võib tunduda, et kohalikule toodangule turueeliste andmine on vastuolus Euroopa Liidu ühe peaeesmärgi - kaupade ja teenuste vaba liikumisega, mille põhimõte on, et ühendusesiseselt ei tohi seada mittekohalikule toodangule ja teenusele piiranguid võrreldes kohalikuga.

Mis tähendab, et kui mittekohalik toodang on odavam, tuleks lasta turul vabalt toimida ja odavamal võõrtoodangul võidutseda.

Tegelikult on küsimus selles, kas nii ikka võimaldatakse võrdseid konkurentsitingimusi või on tegemist varjatud ja põhjendamatu konkurentsieelisega.

Tihtipeale on sissetoodud toodangut doteeritud tunduvalt rohkem kui kohalikku või on selle valmistamisel kasutatud ebaeetiliselt odavat tööjõudu, mistõttu konkurentsitingimused on kohaliku kahjuks moondunud. Kuid asi pole üksnes selles. Saastaja maksab

Kohaliku toodangu konkurentsivõime tõstmine tuleneb tegelikult nn säästva arengu põhimõttest, mis suunas maailm on eriti praeguse majanduskriisi oludes aina jõudsamalt ja osalt isegi sunnitult liikumas. Euroopa Liidu dokumentides juba aktsepteeritud, et keskkonnahuvidest lähtuvalt on nn turumoonutused lubatud, sh ka kaupade ja teenuste vaba liikumise põhimõttesse sekkumine (vt Euroopa Liidu viiendat tegevussuunda «Säästva arengu suunas»).

Elu- ja looduskeskkonna säästmise ning kultuuripärandi säilitamisega seotud õigusi nimetab hulk Euroopa õigusteadlasi nn kolmanda põlvkonna inimõigusteks, milleks ühiskond peaks nüüd juba küps olema.

Üks nn liberaalset turumajandust piirav põhimõte on nende seas «saastaja maksab», mille rakenduse vajalikkust rõhutati juba 1992. aasta ÜRO keskkonna ja arengukonverentsil vastuvõetud nn Rio deklaratsioonis (16. printsiip).

Keskkonnakaitselistest põhjustest lähtuvalt lubab ettevõtlusvabadust piirata ka Eesti säästva arengu seadus (§ 3 lg 2).

Mil moel on siis põhimõte «saastaja maksab» seotud kohaliku toodangu eelistamisega? Väga lihtsalt: selle kohaselt peab tootmise või teenuste osutamisega seotud igasuguse keskkonnakahju maksma kinni tootja/teenuse osutaja, st kajastama seda täiel määral hinnas.

Niisugused kahjud on seotud ka loodusressursside mittesäästva kasutusega.

Siiani pole seda põhimõtet piisavalt järgitud. Vähesed tooted (hinnad) kajastavad kõiki kahjusid, mida nende tootmise või ka veoga seoses keskkonnale tekitatakse.

Nende seas on kindlasti ka äärmiselt aeglaselt taastuva ressursi nafta ülemäärane tarbimine. Järelikult, mida lähemalt toodangu tarbimiskohale seda toodetakse, seda väiksem on põhimõttest «saastaja maksab» tulenev kahju, mida oleks õiglane toote hinnas kajastada.

Muidugi on omaette küsimus, kuidas kulutusi rahas kindlaks määrata, ent see on rohkem metoodika küsimus. Oluline on, et põhimõtet «saastaja maksab» tuleb kohaldada ja et seda pole n-ö õitsva vabaturumajanduse tingimustes siiani peetud oluliseks.

Seetõttu on ka näiteks kohalik mahetoodang tundunud kahtlaselt kallina, kuigi tegelikult on tegemist just õiglase hinnaga, mida pole rakendatud tihtipeale välismaise intensiivtootmise puhul.

Kohalik müügimaks võiks aidata säästvat arengut

Kuidas põhimõtet praktiliselt rakendada? Esiteks on küsimus kindlasti tarbijateadlikkuses. Ehk siis - kohaliku toodangu tarbimine pole pelgalt patriotismi küsimus, see on selgelt keskkonda ja säästvat arengut toetav hoiak ehk tegelikult nn viimase põlvkonna inimõiguse realiseerimine.

Niisugune tarbijateadlikkus toimis Rimi näite puhul päris hästi.

Teine on avaliku võimu roll, kel on kohustus säästva arengu põhimõtteid rakendada. Üks avaliku võimu instrument on maksud. Võrreldes mitme Euroopa riigiga (näiteks Holland) sisaldavad Eesti maksuseadused üllatavalt vähe keskkonda, veel vähem kohalikku arengut soosivaid sätteid.

Korraks on küll midagi üritatud, näiteks on vähe teada, et enne praegust, nn ettevõtte tulumaksu reformi toonud tulumaksuseadust kehtisid lühikest aega, aastatel 1998-2000 nn regionaalsed investeeringusoodustused kõigi Eesti maakondade, ettevõtetele, v.a Harjumaa.

Kuid soodustusi keskkonnasõbralike toodete ja teenustega seoses Eestis pole (nn kilekotimaks on küll nüüd riigikogu menetlusse antud).

Üks võimalus on seega üleriiklikud väikesed maksureformid, kuid teine võimalus senisest läbimõeldum kohalike maksude kasutamine.

Kahjuks on Tallinna ülepolitiseeritud ja halvasti läbi mõeldud müügimaksu korraldus tekitanud enamikus Eesti erakondades kohalikule müügimaksule vastuseisu.

/.../

1. mail «Teeme äratalgute korras on kavas seda kompleksi ühiselt korrastada ehk anda panus ühise linnakeskkonna arendamisse ja samas kultuuripärandi säilimisse.

Talgutel osalemiseks saab end kirja panna veebilehel http:// talgud.teemeara.ee/events/kogukonnakeskuse-korrastamine või telefonil 5907 4000.