Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgute raames teada andma katmata kaevudest 25. aprill

Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga kutsub eestimaalasi osalema 5. mail Teeme Ära talgupäeval, et ühiste ärategemiste raames anda teada ka katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Kaur Kajak`u sõnul on tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. „Sellistest ohtlikest rajatistest põhjustatud õnnetusi toimub lubamatult palju. 5. mai talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes saaksid anda oma panuse ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele,“ lisas Kajak.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür märkis, et katmata ohtlike kaevude teema on väga oluline ja läheb inimestele korda. „Talgupäeva meeskonna poole on pöördunud päris palju inimesi, sooviga ühiselt kaasa aidata ohtlike kaevudega seotud probleemi lahendamisele,“ rääkis Tüür. „Teeme Ära talgupäeval osalevad kümned tuhanded eestimaalased – need on inimesed, kes märkavad ja hoolivad ümbritsevast keskkonnast. Ohtlikest kohtadest teatamisega saame lisaks väärt talguettevõtmistele üheskoos teha ka ühe suure heateo: hoida ära mõnegi kurva õnnetuse.“

Päästeala infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Sõltuvalt päästeala infotelefonile laekunud rajatise kirjeldusest otsustatakse, kas päästjatel või politseil on vaja koheselt reageerida või teavitatakse kohalikku omavalitsust või Tehnilise Järelevalve Ametit, kes selgitab välja rajatise omaniku ning teeb vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Kohalik omavalitsus jälgib ka ettekirjutuse täitmist ning saab selle täitmata jätmise korral omaniku vastutusele võtta ja rakendada omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks.

Lisaks on selliste ohtlike rajatiste kaardistamiseks loodud spetsiaalne Maa-ameti kaardirakendus, kuhu kantakse andmed kõigi avastatud ohtlike rajatiste kohta. Ehitusjärelevalve teostajatele on kaardirakendus heaks tööriistaks, mille kaudu saab muuhulgas jälgida ohtlike rajatiste staatust ehk kas ja mil määral on ohu kõrvaldamisega tegeletud.

Teeme Ära talgupäev toimub 5. mail ning osalema on oodatud kõik inimesed nii linnas kui maal igas Eestimaa nurgas. Sobivaid talguid saab valida ja end osalejana kirja panna aadressil www.teemeara.ee

Lisainformatsioon:

Anu Võlma

Tehnilise Järelevalve Amet

avalike suhete peaspetsialist

667 2031

50 11 585

Anu.Volma@tja.ee

www.tja.ee ; www.ohutus.ee


Edvi Freiberg

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht

6287441
56214088

Edvi.Freiberg@112.ee

 

Tarmo Tüür

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige

534 11020

tarmo@elfond.ee