Ohtlikest kaevudest teada andmise üleskutsele on aktiivselt reageeritud 16. mai

Päästeala infotelefonile laekunud info ohtlike rajatiste kohta on edastatud ja edastatakse edaspidi Tehnilise Järelevalve Ametile ning kohalikele omavalitsustele ja Põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija jälgib ka selle täitmist ning rakendab omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks.


Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid mahuteid ja muid sarnaseid rajatisi on üle Eesti väga palju ning võitluse nendega seotud õnnetuste ärahoidmiseks teeb keeruliseks see, et puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. Lisaks võib selliste  rajatiste tänane nõuetele vastav ja igati ohutu seisukord ootamatult läbi vandalismi või varguse muutuda eluohtlikuks. Seetõttu on väga oluline, et inimesed annaksid avastatud ohtlikest rajatistest teada päästeala infotelefonile 1524 ning märgistaksid esmase ohu kõrvaldamiseks ohuala käepäraste vahenditega.

Infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise üles leidmisega.

Lisaks on selliste ohtlike rajatiste kaardistamiseks loodud spetsiaalne Maa-ameti kaardirakendus, kuhu koondatakse kõigi avastatud ohtlike rajatiste andmed. Ehitusjärelevalve teostajatele on kaardirakendus heaks tööriistaks, mille kaudu saab muuhulgas jälgida ohtlike rajatiste staatust ehk kas ja mil määral on ohu kõrvaldamisega tegeletud. Kaardirakendust on plaanis edasi arendada selliselt, et see võimaldaks inimestel endal veebikeskkonnas või nutitelefoni abil lisada rakendusse ohtliku rajatise asukoha, fotod ja muu asjakohase info.

 

Lisainformatsioon:

Anu Võlma

Tehnilise Järelevalve Amet

avalike suhete peaspetsialist

667 2031

50 11 585

Anu.Volma@tja.ee


Edvi Freiberg

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht

628 7441
56 214 088

Edvi.Freiberg@112.ee